Skip to content

Privacyverklaring

Onze (digitale) privacy en veiligheid krijgen steeds meer aandacht. De wetten worden aangepast om onze (digitale) privégegevens te waarborgen. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). Veiligheid, vertrouwelijkheid, integriteit en betrouwbaarheid zijn termen die gelden voor hoe Harmony Coaching omgaat met de digitale gegevens. Het zijn tevens waarden die Harmony Coaching belangrijk vindt gedurende een begeleidingstraject of een training/workshop. In de onderstaande privacyverklaring staat hoe Harmony Coaching met de persoonsgegevens van een cliënt omgaat als deze een begeleidingstraject of training volgt bij Harmony Coaching.

Harmony Coaching – Gea Stoel, gevestigd in Ommen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Gea Stoel
Harmony Coaching
Zwolseweg 8a
Ommen
Tel: 06 48270309
geastoel@harmonycoaching.nl
www.harmonycoaching.nl

Persoonsgegevens
Harmony Coaching verwerkt persoonsgegevens van de cliënt doordat deze gebruik maakt van de diensten van de praktijk en/of omdat de cliënt deze gegevens zelf verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Harmony Coaching verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Naam werkgever/opdrachtgever (indien van toepassing)
– Naam bedrijf/organisatie
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Gedurende het begeleidingstraject wordt er (hoogst waarschijnlijk) meer informatie gedeeld. Denk hierbij aan aspecten die te maken hebben met uw persoonlijkheid, leerstijl, kennis, kwaliteiten, gezondheid, leefstijl, culturele achtergrond, opleidingsniveau, drijfveren, motivatie, systeem van herkomst, enz. Deze informatie noteer ik alleen wanneer deze van belang zijn om de gewenste doelen en resultaten (zoals verwoord in de overeenkomst) te bereiken. Ik zal deze gegevens alleen delen met derden als dit in het belang is van de cliënt en het te behalen resultaat en de cliënt daar expliciet toestemming voor geeft.
De website en/of diensten van Harmony Coaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Harmony Coaching kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Harmony Coaching zonder toestemming van ouders/voogd persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via geastoel@harmonycoaching.nl dan verwijder ik deze informatie.

Het doel en de grondslag op basis waarvan Harmony Coaching persoonsgegevens verwerkt
Er zijn zes wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Hieronder de doelen, met de daarbij horende grondslagen, van Harmony Coaching om persoonsgegevens te verwerken
Doelen met hun grondslag:
Het afhandelen van uw betaling.
Grondslag 2 Overeenkomst: namelijk een overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt m.b.t. betaling.
Verzenden van onze nieuwsbrief.
Grondslag 6 Gerechtvaardigd belang: namelijk een commercieel belang.
Contact op kunnen nemen via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Grondslag 1 Toestemming: onder andere om afspraken te maken/verzetten, informatie te versturen, overleg te hebben, opdrachten te kunnen geven. Dit ten behoeve van de in de overeenkomst beschreven gewenste resultaten.
Informatie geven over wijzigingen van de diensten en producten.
Grondslag 1 Toestemming: om de cliënt op de hoogte te brengen van wijzigingen in de diensten.
Diensten bieden (begeleiding/training).
Grondslag 2 Overeenkomst: namelijk om uit te voeren wat overeengekomen is in de overeenkomst.
Harmony Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
Grondslag 3 Wettelijke verplichting: namelijk te voldoen aan de verplichting tot belasting aan te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Harmony Coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaren persoonsgegevens
Harmony Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd, voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
De relevante gegevens wat betreft de inhoud van het begeleidingstraject (de overeenkomst met daarin leer/hulpvraag, verslagen, rapportages met daarin de persoonlijke gegevens – namen, werkgevers, opdrachtgevers) worden na 7 jaar verwijderd.
De gegevens wat betreft duur en data van het traject worden na 7 jaar verwijderd.
De persoonsgegevens (naam en contactgegevens) blijven bewaard in het klantenadressen bestand ten dienste van eventuele nazorg en het aanbieden van begeleidingsproducten zoals een workshop/training.

Delen van persoonsgegevens met derden
Harmony Coaching deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer Harmony Coaching uw bijzondere/gevoelige persoonsgegevens aan andere derden verstrekt, dan doen wij dat alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies
Harmony Coaching gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De cliënt heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Harmony Coaching. Daarnaast heeft de cliënt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de cliënt bij Harmony Coaching een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de cliënt bezitten in een computerbestand naar de cliënt of een ander, door de cliënt genoemde organisatie, te sturen.
De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar geastoel@harmonycoaching.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de cliënt is gedaan, vraagt Harmony Coaching een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek.
Harmony Coaching wil er tevens op wijzen dat de cliënt de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Harmony Coaching neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de cliënt de indruk heeft dat zijn persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Harmony Coaching

Back To Top