Skip to content

Klachtenregeling HarmonyCoaching

Harmonycoaching hecht zeer veel waarde aan een goede dienstverlening, tevreden opdrachtgevers en prettige werkrelaties. Het kan toch voorkomen dat u niet helemaal of ontevreden bent over onze dienstverlening/training of opleiding.
Wij vragen u om ons hiervan zo spoedig mogelijk, binnen 14 dagen, op te hoogte te stellen.
Dan zullen wij alles in het werk stellen om samen  tot een bevredigend resultaat voor beide partijen te komen.

Stappen in de Klachtenprocedure

  1. Neemt u binnen 14 dagen contact op met Harmonycoaching. Dit kan telefonisch of via de mail. U kunt dan kort aangeven wat de inhoud van uw klacht is. Harmonycoaching neemt zo spoedig mogelijk contact met u op (binnen 2 werkdagen) om u uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek om uw klacht en ongenoegen te uiten.
Mocht er in dit gesprek niet  een passende afhandeling van uw klacht komen  dan wordt er een termijn van maximaal 3 weken afgesproken om te komen tot een passende afhandeling. In deze periode heeft Harmonycoaching de tijd om uw klacht nader te onderzoeken en te specificeren. U wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van de ondernomen stappen.
  2. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. De klager heeft te allen tijde inzage in het klachtendossier, voor zover het de gegevens betreft die op hem/haar betrekking hebben.
  3. Na maximaal 3 weken neemt Harmonycoaching contact met u op om een persoonlijke afspraak te maken. Hierin zal u een voorstel worden gedaan om uw klacht  goed en passend te kunnen afhandelen.
  4. Mocht u het hiermee niet eens zijn dan is het mogelijk om uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij. Als u een klacht heeft, zal de stichting Adiona deze behandelen volgens de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz).
  5. In het geval dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld of geld voor individuele begeleiding, dan wordt dit binnen 3 weken na overeenkomstdatum betaalbaar gesteld aan de klager.

Voortgangsbewaking
De voortgang van de afhandeling van de klacht wordt bewaakt door invullen en bijhouden van een klachtenformulier. Klachten en schriftelijke uitwerkingen van de gevolgde procedure worden gedurende 1 jaar bewaard.

Back To Top